0 item Vragen? 06-28665820

Informatie

Algemene Voorwaarden

Zie hier de algemene voorwaarden van Ilewap

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Ilewap en de klant zijn deze Algemene Voorwaarden, hierna: Voorwaarden te noemen, van toepassing.
1.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten kunt u de tekst van deze Algemene Voorwaarden downloaden op www.ilewap.nl onder het kopje Algemene Voorwaarden, of opvragen bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ilewap worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ilewap ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.6 Ilewap heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ilewap. Ilewap is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen, binnen wettelijke kaders. Indien Ilewap gegronde reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3. Prijzen en Aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op Ilewap zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen inbegrepen, verzendkosten zijn voor uw rekening.
3.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden met: • IDeal, zie www.ideal.nl/consumenten voor uitleg IDeal betaling; Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten vermeld.
4.2 Vooraf overmaken op INGrek.nr 749803274 tnv I. Swart te Joure.
4.3 Afhalen op It Hiem 7 te Joure ,nadat er een afspraak is gemaakt via de mail.

Artikel 5. Levering

5.1 Ilewap levert binnen en buiten Nederland.
5.2 De bezorgtermijn is slechts een indicatie en dus ook geen definitieve termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
5.4 Ilewap zal ervoor zorgen dat de artikelen in een deugdelijke verpakking worden verzonden.
5.5 De bestelling wordt na bijschrijving op rekening van Ilewap bij Post nl of Dhl ter verzending aangeboden. Ilewap doet zijn uiterste best om de bestelling binnen 2 werkdagen na bijschrijving op rekening van Ilewap aan te bieden aan Post nl of Dhl (dit is geen garantie). Als Ilewap uw bestelling heeft aangeboden bij Post nl ontvangt u hiervan een email. Post nl bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres in Nederland is. Voor het niet tijdig bezorgen door Post nl en Dhl kan Ilewap niet aansprakelijk worden gesteld. Dhl bezorgt meestal binnen 3 werkdagen.
5.6 Ilewap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. Indien u dat wenst kunnen wij uw bestelling verzekerd laten verzenden door Post nl. U kunt dit aangeven in het veld opmerkingen bij uw bestelling. Hiervoor ontvangt u een aparte bevestiging incl. verzekerde verzendkosten.
5.7 U verplicht zich er toe de ontvangen bestelling direct te controleren. Eventuele gebreken en/of beschadigingen moet u binnen 24 uur schriftelijk per email melden aan Ilewap, ilse@ilewap.nl. 5.8 Het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. U wordt hiervan door Ilewap zo spoedig mogelijk per email op de hoogte gebracht. In dit geval heeft u het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Als u uw betaling al volledig heeft voldaan, zal Ilewap het volledige bedrag binnen 3 dagen aan u terugstorten.

Artikel 6. Eigendomsrecht

Alle geleverde artikelen blijven eigendom van Ilewap tot het gehele uitstaande bedrag m.b.t. de levering en de daarbij behorende kosten zijn bijgeschreven op rekening van Ilewap.

Artikel 7. Ruilen en Retourneren

7.1 Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren zonder opgaaf van redenen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd wanneer dit vooraf schriftelijk per email is gemeld aan Ilewap.nl. ilse@ilewap.nl, u ontvangt per email de retour instructies.
7.2 Niet goed, geld terug mits: • artikelen moeten nog in oorspronkelijke staat van verzending zijn, voorzien van aangehechte labels en prijskaartjes; • niet gedragen en/of gewassen zijn; • in originele of redelijke verpakking retour zijn gezonden; • binnen 7 werkdagen na ontvangst in bezit zijn van Ilewap. Na afloop van deze termijn is de koop een feit;
7.3 Bij het ruilen van de artikelen zijn de verzendkosten van het terugzenden voor uw eigen rekening. De kosten die Ilewap moet maken om het geruilde artikel aan u te verzenden worden niet opnieuw aan u doorberekend. Geruilde artikelen worden binnen 7 werkdagen na ontvangst, mits op voorraad, ter verzending aangeboden aan Post nl of Dhl.
7.4 Bij het retourneren van de artikelen zijn de verzendkosten van het terugzenden voor uw eigen rekening. Bij een retourzending, betaalt Ilewap binnen 30 dagen het totaal betaalde bedrag minus verzendkosten aan u terug.
7.5 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door Ilewap niet aangenomen, ongeacht de redenen van het retourneren.
7.6 Voor het terugzenden van de voor ruiling/retour aangemelde artikelen kunt u kiezen uit: • Op uw eigen kosten versturen per reguliere post (bijv. Post nl). • Op afspraak, u retourneert of ruilt persoonlijk uw artikelen. Een afspraak kan alleen gemaakt worden schriftelijk via email ilse@ilewap.nl

Artikel 8. Annuleren

8.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, Indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits nog niet verzonden is. Ilewap verzoekt u een email te sturen aan ilse@ilewap.nl. Uw annulering is pas definitief als u hiervan een schriftelijk bevestiging via email van Ilewap heeft ontvangen.
8.2 Indien u de geannuleerde bestelling (binnen 24 uur en nog niet verzonden) reeds heeft voldaan, zal Ilewap binnen 30 dagen het totaalbedrag aan u terug storten.
8.3 Betaalde bestellingen die binnen 24 uur worden geannuleerd en reeds zijn verzonden kunnen alleen nog worden aangemeld als retourneren (zie artikel 7).

Artikel 9. Herroepen

9.1 U heeft, conform de wet verkoop op afstand, het recht om de bestelling binnen 7 dagen na ontvangst (uitsluitend de gehele bestelling) te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. U krijgt het volledige betaalde bedrag minus verzendkosten binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening.
9.2 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 10 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling/retourneren conform artikel 7 van onze voorwaarden.

Artikel 10. Voorwaarden herroepingsrecht

10.1 Artikelen moeten nog in oorspronkelijke staat van verzending zijn, voorzien van aangehechte labels en prijskaartjes;
10.2 Niet gedragen en/of gewassen zijn;
10.3 In originele of redelijke verpakking retour zijn gezonden;
10.4 De kosten van een retourzending komen geheel voor uw eigen rekening;
10.5 De afkoelingsperiode is uitsluitend en alleen bedoeld om u als klant te beschermen tegen impulsieve aankopen, dit recht is dus niet bedoeld om producten uit te testen en/of te beoordelen. Deze voorwaarden op het herroepingsrecht zijn naar alle redelijkheid opgesteld. De voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om aanspraak te kunnen maken op de regeling zijn ter bescherming van Ilewap en haar producten.
10.6 Alleen wanneer er volledig aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan, zal er een volledige terugbetaling minus verzendkosten aan u worden voldaan. De terugbetaling zal z.s.m. worden uitgevoerd, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de goederen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde terugbetaling, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen verhaald worden op de afzender.

Artikel 11. Garantie

Ilewap staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op website vermelde specificaties. Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van u vallen niet onder de garantie.

Artikel 12. Informatie/Communicatie

12.1 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ilewap, dan wel tussen Ilewap en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ilewap, is Ilewap niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ilewap.
12.2 Alle informatie op de website www.ilewap.nl is met de grootste zorg samengesteld. Daarentegen is het niet uit te sluiten dat bepaalde informatie onvolledig of nog niet aangepast is. Ilewap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van zet, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website of mailing. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
12.3 Kleuren op een beeldscherm kunnen altijd iets afwijken van de echte kleur van het artikel.

Artikel 13. Overmacht

Ilewap heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van u op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan u mee te delen en zulks zonder dat Ilewap gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Geschillen

14.1 Op alle rechten, verplichtingen aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen waarbij Ilewap en u er niet uitkomen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Klachten Vragen Opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen en/of opmerkingen hebben, of bent u niet tevreden over onze artikelen en/of diensten neemt u dan gerust schriftelijk, per e-mail contact op met Ilewap.